บริษัท เอกะฮอร์ติโปร จำกัด เมล็ดพันธุ์ผัก


เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพื่อเกษตรกร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปี 2566 (แม่โจ้ รุ่น 88)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งแม่โจ้ สันทราย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าเรียนในปี 2566 ได้ไปทำความรู้จักกับกับพีน้องชาวสันทราย และ นายอำเภอสันทราย เปลี่่ยนสถานที่จากที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นลานกิจกรรมของเทศบาลเมืองสันทรายหลวง ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี มีทั้งที่ประทับใจ และไม่ประทับใจ เสียงบ่น อีกมากมาย ก็ว่ากันไป นะครับ เปลี่ยนไปตามสมัยตามกาลเวลาครับ แม่โจ้กลายเป็นตำนานไปแล้วครับ

กรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 (ปี 2563-2566)

เคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ออกมาแล้ว (พศ.2535) หลายสิบปี ในตำแหน่งเลขานุการของชมรมฯ ปัจจุบัน (พศ.2565)ได้ลาออกจำตำแหน่งนี้ไปแล้ว…แต่ก็ยังช่วยเหลืองานของชมรมเหมือนเดิม ถึงไม่ได้ร้องขอจากใครก็ตามนะครับ …

ครั้งหนึ่งของแม่โจ้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เมื่อนักศึกษาที่เรียนแม่โจ้หลักสูตรต่อเนื่อง เรียน 2 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่เนื่องจากมีสถานการที่อยู่ในระหว่างโรคติดต่อ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ พร้อมกับมีนักศึกษาที่เรียนจบแล้วร้องขอที่จะขอเข้ารับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ขอรุ่นที่จบแม่โจ้ รุ่นที่ 85) ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และการจัดการแลกเปลี่่่่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีรับน้องใหม่แม่โจ้ขึ้น โดยใช้เวลา หนึ่งวัน เท่านั้น รายละเอียดมีให้ติดตามในเวป ของสมาคมฯ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม แม่โจ้ครับ

แม่โจ้ ปรับเปลี่ยนไป

แม่โจ้ ในปัจจุบัน กับแม่โจ้ในอดีตที่ผ่านมา ในเรื่องของความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษาด้วยกัน ศิษย์เก่า กับศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่ารุ่นแรกๆ ด้วยกันเอง ค่อยๆ เลือนหายไป ทั้งนี้เนื่องมาจาก กิจกรรมบางเรื่อง บางกิจกรรม ไม่สามมารถทำได้ ด้วยเงื่อนไขของโรคติดต่อ โควิด 19 แม่โจ้ รุ่น 85 (มิถุนา 2563) น่าจะเป็นรุ่นแรกที่ไม่มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปัจจุบัน ปี 2565 เป็นเวลาสองปีกว่าและกำลังจะเข้าปีที่ 3 ที่น่าจะไม่มีกิจกรรมดังกล่าวอีก นี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของแม่โจ้ ที่ต้องบันทึกไว้ ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้า ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลด บางกิจกรรม เพื่อแม่โจ้ของเราในอนาคตต่อไปครับ..รักแม่โจ้ครับ..

อาคารชูติวัตร์ แม่โจ้

อาคารชูติวัตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2495 เมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ยุคสมัยอาจารย์ไสว ชูติวัตร ยังเป็นอาจารย์ใหญ่ภาพนี้ถ่ายเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564
ภาพในอดีต

เกษตรแม่โจ้ 100 ปี

โครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่วมกับ บริษัทช้างทองแลนด์ สเคบ จำกัด ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ห้องปฏิบัติการนอกห้องเรียน การออกแบบการดูแลภูมิทัศน์ของนักศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิษย์เก่าสู่นักศึกษารุ่นปัจจุบัน