Month: June 2021

หอระฆังแม่โจ้ รุ่น 55

เมื่อปี 2535 หลังจากเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และสำเร็จการศึกษาในปี 2535 ทางคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55 ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเราจะสร้างอนุสรณ์อะไรให้กับสถาบันฯแห่งนี้ ได้รับคำตอบจากอาจารย์ คือสร้างหอระฆังที่บริเวณสระเกษตรสนาน แทนอันเดิมที่เก่า โดยโครงสร้างเป็นคลอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ หลายแสนบาท จึงได้เกิดอนุสรณ์สถาน หอระฆังแม่โจ้รุ่น 55 ขึ้น เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตั้งแต่นั้นมาครับ เป็นความภาคภูมิใจของรุ่น 55 มาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณภาพจาก Maejo Old Piceture (Anusorn Wicharnpreecha)

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากสร้างแทนอันเดิมที่ชำรุด ในปี พศ. 2537

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากทำการบูรณะในปี พศ.2556

ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ถ่ายรูปด้านหน้าหอระฆังหลังจากทำการบูรณะในปี พศ. 2565

อันเป็นที่เคารพบูชา

ถ้าพูดถึงลูกแม่โจ้ สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจ ของลูกๆ คือ ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคู่กับสถาบันแห่งนี้ครับ มีภาพถ่ายเมื่อหลายปีก่อนเทียบกับ ณ ปัจจุบััน 2564 ให้ทุกท่านครับ

จากหนังสือแม่โจ้ อนุสรณ์ ปี 2499 (วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่)
ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ในอดีต ปี 2533 (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ณ ปัจจุบัน ปี 2551 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

หลายปี ที่แล้ว ที่นี่แม่โจ้…

ภาพมุมสูงที่ถ่ายบริเวณหน้า วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 2499 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประมาณปี 2534 และในปัจจุบัน 2564 ในภาพ จากอดีต และมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่าย ปัจจุบัน แล้ว ยอมรับว่ามีการพัฒนาที่มากขึ้นจริง ๆ โดยใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 85 ปี ครับ..(ปัจจุบัน ปี 2564)

จากหนังสืออนุสรณ์ แม่โจ้ 2499 (วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่)

ปี 2534 ที่แม่โจ้

เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึงของทีมองค์การนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ ในตำแหน่ง ประธานฝ่ายหารายได้ของ องค์การนักศึกษา ในอดีตกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันฯ นักศึกษาเป็นผู้ดูแลและจัดการกันเองทั้งหมดครับ เช่นการหารายได้ การขายเสื้อนายร้อย เสื้อคุณนาย การเช่าชุดครุย การทำแหวนรุ่น ตลอดจนการขายของที่ระลึกต่างๆ ครับ แต่ปัจจุบันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กำกับดูแล และจัดหาเองเกลือบทั้งหมด ซึ่งก็ไม่ทราบว่า ยังพอมีกิจกรรมอะไรเหลือให้ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ หรือไม่ ดังนั้นฝ่ายหารายได้ ของ อนม. เมื่อปี 2534 จึงเปรียบเสมือนกระทรวงการคลังของ อนม. ต้องหาเงิน มาเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อขวัญและกำลังใจของทีมงาน หลังจากเสร็จภาระกิจของสถาบันฯแล้ว เช่นกินข้าวกัน เที่ยว หรือออกค่ายต่าง ๆ โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากสถาบัน แต่ฝ่ายหารายได้เป็นผู้สนับสนุนครับ…สนุก … มากครับ

อีกภาพที่เป็นที่ประทับใจ ในช่วงที่มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2533 ให้ภาพบรรยายนะครับ ผมเป็นคนๆหนึ่งในภาพครับ..