Month: October 2022

กรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 (ปี 2563-2566)

เคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ออกมาแล้ว (พศ.2535) หลายสิบปี ในตำแหน่งเลขานุการของชมรมฯ ปัจจุบัน (พศ.2565)ได้ลาออกจำตำแหน่งนี้ไปแล้ว…แต่ก็ยังช่วยเหลืองานของชมรมเหมือนเดิม ถึงไม่ได้ร้องขอจากใครก็ตามนะครับ …