หลายปี ที่แล้ว ที่นี่แม่โจ้…

ภาพมุมสูงที่ถ่ายบริเวณหน้า วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 2499 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประมาณปี 2534 และในปัจจุบัน 2564 ในภาพ จากอดีต และมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่าย ปัจจุบัน แล้ว ยอมรับว่ามีการพัฒนาที่มากขึ้นจริง ๆ โดยใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 85 ปี ครับ..(ปัจจุบัน ปี 2564)

จากหนังสืออนุสรณ์ แม่โจ้ 2499 (วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่)