เกษตรแม่โจ้ 100 ปี

โครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่วมกับ บริษัทช้างทองแลนด์ สเคบ จำกัด ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ห้องปฏิบัติการนอกห้องเรียน การออกแบบการดูแลภูมิทัศน์ของนักศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิษย์เก่าสู่นักศึกษารุ่นปัจจุบัน