ปี 2534 ที่แม่โจ้

เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึงของทีมองค์การนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ ในตำแหน่ง ประธานฝ่ายหารายได้ของ องค์การนักศึกษา ในอดีตกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันฯ นักศึกษาเป็นผู้ดูแลและจัดการกันเองทั้งหมดครับ เช่นการหารายได้ การขายเสื้อนายร้อย เสื้อคุณนาย การเช่าชุดครุย การทำแหวนรุ่น ตลอดจนการขายของที่ระลึกต่างๆ ครับ แต่ปัจจุบันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กำกับดูแล และจัดหาเองเกลือบทั้งหมด ซึ่งก็ไม่ทราบว่า ยังพอมีกิจกรรมอะไรเหลือให้ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ หรือไม่ ดังนั้นฝ่ายหารายได้ ของ อนม. เมื่อปี 2534 จึงเปรียบเสมือนกระทรวงการคลังของ อนม. ต้องหาเงิน มาเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อขวัญและกำลังใจของทีมงาน หลังจากเสร็จภาระกิจของสถาบันฯแล้ว เช่นกินข้าวกัน เที่ยว หรือออกค่ายต่าง ๆ โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากสถาบัน แต่ฝ่ายหารายได้เป็นผู้สนับสนุนครับ…สนุก … มากครับ

อีกภาพที่เป็นที่ประทับใจ ในช่วงที่มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2533 ให้ภาพบรรยายนะครับ ผมเป็นคนๆหนึ่งในภาพครับ..