บริษัทเอสซี อะโกรเทค จำกัด 

การผลิตยาปราบศัตรูพืชและ เคมีภัณฑ์อื่นๆเพื่อการเกษตร

CODE (55 C 001)

0125551007170

SC AGROTECH CO.,Ltd