ครั้งหนึ่งของแม่โจ้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เมื่อนักศึกษาที่เรียนแม่โจ้หลักสูตรต่อเนื่อง เรียน 2 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่เนื่องจากมีสถานการที่อยู่ในระหว่างโรคติดต่อ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ พร้อมกับมีนักศึกษาที่เรียนจบแล้วร้องขอที่จะขอเข้ารับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ขอรุ่นที่จบแม่โจ้ รุ่นที่ 85) ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และการจัดการแลกเปลี่่่่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีรับน้องใหม่แม่โจ้ขึ้น โดยใช้เวลา หนึ่งวัน เท่านั้น รายละเอียดมีให้ติดตามในเวป ของสมาคมฯ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม แม่โจ้ครับ