ABOUT US(เกี่ยวกับเรา) / ผู้เขียน / จุดประสงค์เกษตรแม่โจ้ (kasetmaejo.com)

ประวัติความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 • สีเหลือง หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง (เปรียบเหมือนสีของรวงข้าวที่สุกแก่แล้ว)
 • ดอกอินทนิล มีสีชมพูอมม่วง เป็นสัญลักษณ์แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหดอดทน ของลูกแม่โจ้

ประวัติความเป็นมาของผู้เขียน

 • ในวัยเด็กจนถึง ประถมศึกษาที่ 6 (12 ปี)
 • ในวัยเรียนมัธยมต้น (13-15 ปี)
 • ในวัยเรียนมัธยมปลาย (16-18 ปี)
 • ในวัยเรียนประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (19-21 ปี)
 • ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา ปรริญญา(22-23 ปี)
 • วัยทำงาน ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2535-2545 (24-34 ปี)
 • วัยทำงานช่วงที่ 2 ปี พ.ศ.2546-2547 (35-36ปี)
 • วัยทำงานช่วงที่ 3 ปี พ.ศ.2548 (37 ปี-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

จุดประสงค์ เป้าหมาย ของการจัดตั้ง kasetmaejo.com

รวมใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน

(เพื่อสังคม เพื่อนพ้อง น้อง พี่ แม่โจ้ทุกคน ครับ)